ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS – HAALSE

15 Νοεμβρίου 2022

Προς τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του London School of Economics της 15ης Νοεμβρίου 2022.
Οι υπογράφοντες Φανή Σιώρη, Δημήτρης Μπατάκης και Βασίλης Τερζόπουλος, τα εκλεγμένα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του LSE συνεδριάσαμε στις 14 Νοεμβρίου 2022 και προβήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου για την οικονομική χρήση που αφορά στο διάστημα 11/2020 – 14/11/2022 (και μέχρι την ώρα συνεδρίασης στις 19:30) από τον οποίο προέκυψε ότι:

Τα έσοδα του Συλλόγου ανήλθαν στο ποσό των 31.454,27 ευρώ (ενώ αναφέρεται επιπλέον ο ΦΠΑ Χορηγιών προς απόδοση ύψους 2.259,10 ευρώ που δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό) και τα οποία προήλθαν:
13.537,00 ευρώ από συνδρομές μελών,
3.176,00 ευρώ από εκδηλώσεις,
14.737,90 ευρώ από χορηγίες (οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 3γ του Οικονομικού Απολογισμού)
και 3,37 ευρώ από πιστωτικούς τόκους

Τα έξοδα του Συλλόγου ανήλθαν στο ποσό των 21.778,05 ευρώ τα οποία αναλύονται ως εξής:
221,40 ευρώ για έξοδα τραπεζών,
18.247,99 ευρώ για δαπάνες,
100,00 ευρώ για δωρεές,
550,43 ευρώ για Βεβαιωμένες Οφειλές στη ΔΟΥ και
2.658,23 ευρώ για έξοδα μέσω κάρτας (δαπάνες προβολής στο FACEBOOK και δαπάνες στις πλατφόρμες ZOOM και PAPAKI).

Διαπιστώθηκε επίσης πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Συλλόγου στις 14.11.2022 ανέρχονται σε 41.055,23 ευρώ:
Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς 5011.071496.929 – 30.644,71 ευρώ
Λογαριασμός Alpha Bank 207.00.2002004317 – 9.759,90 ευρώ
Λογαριασμός Alpha Bank 207.00.2002004763 – 143,85 ευρώ
Prepaid κάρτα Τράπεζας Πειραιώς – 506,77 ευρώ

Επίσης σύμφωνα με τη Ταμία του Δ.Σ. κυρία Άννα Παπαδημητρίου και τον λογιστή του συλλόγου κύριο Φίλιππο Μαρινόπουλο, κατά τη διενέργεια πρόσφατης εκδήλωσης ο σύλλογος εξασφάλισε έσοδα από χορηγίες ποσό ύψους 11.412,90 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 2.259,10 ευρώ). Σημειώνεται ωστόσο πως από το συνολικό ποσό των 13.672,00 ευρώ είναι σε αναμονή προς κατάθεση στους λογαριασμούς του Συλλόγου ποσό 8.212,00 ευρώ από εταιρείες που ήταν χορηγοί – υποστηρικτές της εκδήλωσης. Η συγκεκριμένη σημείωση αναφέρεται στην παράγραφο 7 του Οικονομικού Απολογισμού 11/2020-14/11/2022.

Επισυνάπτονται: αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς, που επιβεβαιώνει το λογιστικό υπόλοιπο στις 14/11/2022 (30.644,71 ευρώ) και αντίγραφο επιβεβαίωσης υπολοίπου της Prepaid κάρτας του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς, που επιβεβαιώνει το λογιστικό υπόλοιπο στις 14/11/2022 (506,77 ευρώ), τα οποία παραχωρήθηκαν από την Ταμία του Δ.Σ. κυρία Άννα Παπαδημητρίου, στην Εξελεγκτική Επιτροπή κατά τη διάρκεια της κοινής μας συνεδρίασης, μέσω διαδικτύου.

Αναφορικά με την εκκρεμότητα από την προηγούμενη οικονομική χρήση, στην πρόσβαση στους δύο λογαριασμούς του Συλλόγου στην Alpha Bank που παρέμεναν ανενεργοί, ενημερωθήκαμε πως έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ενεργοποίηση των δυο παραπάνω λογαριασμών από το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι λογαριασμοί έχουν ενεργοποιηθεί. Όπως ενημερώθηκε η Εξελεγκτική Επιτροπή από την Ταμία του Δ.Σ., δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Alpha Bank και το υπόλοιπο παραμένει το ίδιο και στους δύο λογαριασμούς.

Τα υπόλοιπα των εν λόγων λογαριασμών έχουν ως εξής:
αριθμός λογαριασμού της Alpha Bank 207.00.2002004317 με υπόλοιπο 9.759,90 ευρώ και αριθμός λογαριασμού της Alpha Bank 207.00.2002004763 με υπόλοιπο 143,85 ευρώ, μέχρι και τις 14/11/2022.

Επισυνάπτονται ως μέρος της παρούσας έκθεσης:

1) παραστατικά ταμειακών υπολοίπων από την Alpha Bank

2) παραστατικά ταμειακών υπολοίπων Τράπεζας Πειραιώς: Λογ/σμου 5011.071496.929 και Υπολοίπου Prepaid Card

3) ο Οικονομικός Απολογισμός 11/2020 – 14/11/2022 από τον λογιστή Φίλιππο Μαρινόπουλο.

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου διατάξεων.

Κατόπιν τούτου και βάση των επισυναπτόμενων οικονομικών στοιχείων, των οποίων παραλάβαμε από την Ταμία του Δ.Σ. κυρία Άννα Παπαδημητρίου και από τον λογιστή κύριο Φίλιππο Μαρινόπουλο, προτείνουμε προς τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού χρήσεως 11/2020 – 14/11/2022 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Τα Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Φανή Σιώρη – Πρόεδρος
Δημήτρης Μπατάκης – Μέλη
Βασίλης Τερζόπουλος – Μέλη