ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ KAI
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020
Το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LONDON
SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE- Ε.Σ.Α.L.S.E. (“HELLENIC ALUMNI
ASSOCIATION OF THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCEH.A.A.L.S.E.”) (εφεξής «ο Σύλλογος») που εδρεύει στην Αθήνα, (Ακαδημίας 7, Αθήνα 106
71) σας ενημερώνει ότι η εκ μέρους του επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
(Νόμος 4624/2019, αποφάσεις και οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, Κανονισμός «GDPR» (ΕΕ)
2016/679] και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπέχει θέση
ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και έχει στόχο την ενημέρωση
σας για το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Σύλλογος, το σκοπό
επεξεργασίας τους, την κατηγορία των αποδεκτών και τις διαδικασίες που μπορούν να
ακολουθήσουν τα υποκείμενα για να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, συμμορφούμενη
με τις αυστηρές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις του Κανονισμού της
ΕΕ 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον
τρόπο που ο Σύλλογος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τoν Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (*).Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να
τροποποιείται, μπορείτε να παύσετε την χρήση της ιστοσελίδας μας.
1. Ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους, μπορούν
να ταυτοποιήσουν το άτομο. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το
όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.
Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης σας, στην ιστοσελίδα μας (www.lse-alumni.gr) ,
συλλέγονται, αυτόματα, δεδομένα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία
διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση σας με
το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφθήκατε ή
σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς
(τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες
περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι
αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας
ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για
στατιστικούς σκοπούς.
2. Τι σημαίνει «επεξεργασία δεδομένων»;
Είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των
οποίων συγκαταλέγονται:
● συλλογή, καταχώρηση και διατήρηση δεδομένων, η οργάνωση και τροποποίηση των
δεδομένων, η αναζήτηση, ανάκτηση και χρήση των δεδομένων, η τυχόν αποκάλυψη
δεδομένων σε τρίτο μέρος καθώς και η διαγραφή ή καταστροφή τους.
3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων
Είναι το πρόσωπο, η εταιρεία ή οργανισμός που αποφασίζει τους «σκοπούς για τους
οποίους» και «τα μέσα με τα οποία» γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Ο σκοπός της
επεξεργασίας αναφέρεται στο γιατί τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα μέσα
αναφέρονται στο πώς τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
● Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Σύλλογος. Τα στοιχεία επικοινωνίας
του Συλλόγου είναι:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
AND POLITICAL SCIENCE- Ε.Σ.Α.L.S.E. (“HELLENIC ALUMNI ASSOCIATION OF
THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCEH.A.A.L.S.E.”)
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7, Αθήνα 106 71,
Email: info@lse-alumni.gr
Αρμόδιος για την ορθή τήρησης της παρούσας πολιτικής και την έγκυρη
γνωστοποίηση τυχών παραβιάσεων της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
στις αρμόδιες αρχές είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου.
4. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται:
▪ σε κάθε συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που
πραγματοποιεί ο Σύλλογος για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών.
▪ σε κάθε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τον Σύλλογο προς τα Παραρτήματα
του και αντιστρόφως.
▪ σε κάθε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των Παραρτημάτων του
Συλλόγου για την εκπλήρωση των σκοπών τους.
▪ στα προσωπικά δεδομένα που στέλνονται στο ή από το London School of
Economics and Political Sciences (εφεξής «LSE»).
5. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί ο Σύλλογος τα προσωπικά δεδομένα σας (νομικές
βάσεις)
Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών του για:
▪ την κατάρτιση και τήρηση αρχείου μελών του Συλλόγου, με στόχο την επικοινωνία
μαζί τους για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του (ενδεικτικά, ενημέρωσή
τους για προσεχείς δραστηριότητες, διατήρηση επαφής και ανάπτυξη δεσμού μεταξύ
των Ελλήνων αποφοίτων του LSE).
▪ τη διοργάνωση δράσεων του Συλλόγου και των Παραρτημάτων (ενημέρωση και
πρόσκληση μελών, γνώση του αριθμού των συμμετεχόντων για πιο αποτελεσματική
οργάνωση εκδηλώσεων, αποστολή βεβαίωσης παρακολούθησης/ συμμετοχής τους
συμμετέχοντες).
▪ τη διεύρυνση του Συλλόγου με σκοπό την προσέλκυση νέων μελών και συνεργατών.
▪ την αποτελεσματική διασύνδεση των μελών του Συλλόγου με την αγορά εργασίας
(όπως είναι η ανάρτηση επαγγελματικών αγγελιών),
▪ την επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για εκπλήρωση των
καθηκόντων τους με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου.
▪ τη διευκόλυνση μελών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της νόμιμης
λειτουργίας του Συλλόγου,
▪ τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών με χρήση ερωτηματολογίων,
▪ τον έλεγχο και εποπτεία της ταμειακής ενημερότητας του κάθε μέλους,
▪ την αποστολή αλληλογραφίας ενημερωτικού περιεχομένου, εφόσον το επιθυμεί το
μέλος.
Οι φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίες συντάσσονται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπάγονται κι αυτές
στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και πρόσβαση σε αυτές έχουν μόνο ο Γενικός
Γραμματέας, το αρμόδιο μέλος Δ.Σ. και οι ειδικοί συνεργάτες αυτών, οι οποίοι δεσμεύονται
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
6. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται
Α. Γενικά
Ο Σύλλογος ζητά συγκεκριμένα δεδομένα από τα μέλη του, όπως είναι το όνομα, διεύθυνση,
πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κινητού τηλεφώνου
και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τίτλος
σπουδών από το LSE και έτος αποφοίτησης, φωνή και εικόνα (εάν καταγραφούν σε
περίπτωση συμμετοχής του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων σε γενική συνέλευση
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) και την ενδεχόμενη ιδιότητα του μέλους στο Σύλλογο ή στο
Παράρτημα.
Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο είναι δυνατόν να ζητηθεί για
οργανωτικούς σκοπούς, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για την επίτευξη των νόμιμων
σκοπών του του Συλλόγου.
Κάθε χρήση και επεξεργασία δεδομένων γίνεται με βάση :
▪ την παρεχόμενη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων,
▪ εύλογο έννομο συμφέρον του Συλλόγου, όπως αυτό ορίζεται στην εισαγωγική παρατήρηση
47 του GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο . 6.3 γ GDPR.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αρνηθεί την παραχώρηση των προσωπικών του
δεδομένων και να ανακαλέσει τη συναίνεσή του οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομική ισχύ. Η
άρνηση όμως ή η ανάκληση της συναίνεσης δίνουν τη δυνατότητα στο Σύλλογο και στα
Παραρτήματα αυτού να αρνηθούν την εγγραφή ή συμμετοχή του υποκειμένου των
δεδομένων σε δράσεις του Συλλόγου.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα
προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες
αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει
οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς
επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και το Ν. 4624/2019, θα
διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν
πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@lse-alumni.gr
Β. Ειδικότερες Κατηγορίες
α) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο Σύλλογος διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το
TWITTER, το LINKEDIN, και το YOUTUBE, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμία
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους
διαχειριστές μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της σελίδας
λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι
απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας
με το Σύλλογο και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί
διαγράφονται. O Σύλλογος δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον
αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και
τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης
τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς
της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από
τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες
ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας,
συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε
πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
β) Φωτογραφίες και βίντεο που σας απεικονίζουν
Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι ο Σύλλογος, στο πλαίσιο των δράσεων του, επιθυμεί να
επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με τη λήψη
φωτογραφιών και βίντεο, κατά τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις/διοργανώσεις της
ακαδημίας και του συλλόγου εν γένει, προς τον σκοπό προωθητικών ενεργειών που θα
λάβουν χώρα μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, blogs, στην ιστοσελίδα
του Συλλόγου. στο διαδίκτυο αλλά και σε λογαριασμούς του στα δίκτυα κοινωνικής
δικτύωσης και της αποστολής Newsletter.
Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από τον Σύλλογο και Υπεύθυνο Επεξεργασίας για όσο
διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του μέλους, εκτός αν επιβάλλεται η περαιτέρω διατήρηση
τους από την ευρωπαϊκή ή την ελληνική νομοθεσία ή αν παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή
σας για περαιτέρω διατήρηση τους μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους. Τα δεδομένα
ενδέχεται να διαβιβαστούν περαιτέρω σε τρίτους αποδέκτες, όπως το LES ή το Hellenic
Observatory του LSE και να γίνει χρήση αυτών σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα του LSE ή το
Hellenic Observatory του LSE αντιστοίχως.
γ) Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Εφόσον το επιθυμείτε, ο Σύλλογος θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, και συγκεκριμένα τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού σας. ταχυδρομείου (e-mail) και για σκοπούς ενημέρωσης και
επικοινωνίας για θέματα σχετικά με την λειτουργία του Συλλόγου μας (Newsletter) και θα
σας αποστέλλει πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν από το Σύλλογο προς άλλους αποδέκτες, 1.
που θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του Συλλόγου και Υπευθύνου
Επεξεργασίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη νόμιμου σκοπού του
Συλλόγου (εκτελούντες την επεξεργασία π.χ. πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών
πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών
συστημάτων και δικτύων), 2. σε άλλους τρίτους/ αποδέκτες, (όπως το LSE για την
επιβεβαίωση ότι είστε απόφοιτος του LSE), 3. προς τα Παραρτήματα του Συλλόγου, 4. σε
εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς
Ο Σύλλογος δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σε τρίτες χώρες
(εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) εκτός αν αυτό καθίσταται απολύτως αναγκαίο για
τη διοργάνωση διεθνών δράσεων και αυτό εφόσον ο Σύλλογος διαπιστώνει ότι διασφαλίζεται
επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα και στην περίπτωση που απαιτείται,
κατόπιν προηγούμενης συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.
Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από το LSE προς το Σύλλογο υπάγεται στην πολιτική
απορρήτου του LSE και ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη.
8. Διατήρηση των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης μίας δράσης από
το Σύλλογο διατηρούνται για όσο καιρό χρειάζεται για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης
δράσης και πάντως όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
Τα δεδομένα των μελών του Συλλόγου και των Παραρτημάτων παραμένουν στην κατοχή
του Συλλόγου και του εκάστοτε Παραρτήματος μέχρι να ασκηθεί το δικαίωμα κάποιου μέλους
για διαγραφή τους. Η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος μπορεί να γίνει μέσω
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων.
Κάθε προσωπικό δεδομένο που συλλέγεται ανώνυμα από το Σύλλογο αποκλειστικά για
στατιστικούς / ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να διατηρείται χωρίς χρονικό ή άλλο
περιορισμό.
9. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (για κάποια
ισχύουν περιορισμοί):
α) Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών
δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που
κάνουμε (π.χ. ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, πως και για ποιον σκοπό κλπ.).
β) Δικαίωμα Διόρθωσης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διόρθωση, συμπλήρωση ή
επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων σας, εάν είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή έχουν
αλλάξει.
γ) Δικαίωμα Διαγραφής: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών
δεδομένων σας εάν, μεταξύ άλλων, δεν είναι πλέον απαραίτητη ή νόμιμη η επεξεργασία τους
ή έχετε αποσύρει την συναίνεσή σας, εάν σ’ αυτήν βασίζεται η επεξεργασία τους.
δ) Δικαίωμα Εναντίωσης: Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για την
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την επιδίωξη
έννομου συμφέροντός μας, δικαιούστε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αν ασκήσετε αυτό
το δικαίωμα, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν
καταδείξουμε υπέρτερους επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της
επεξεργασίας των δεδομένων σας ή για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε
νομικές αξιώσεις.
ε) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, η
επεξεργασία τους είναι παράνομη ή δεν είναι πια απαραίτητη ή έχετε εναντιωθεί στην
επεξεργασία τους.
στ) Δικαίωμα Φορητότητας: Δικαιούστε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε τα προσωπικά
δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα
μορφή, για να μεταφερθούν από εσάς ή από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ζ) Δικαίωμα Καταγγελίας: Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι υπάρχει παραβίαση
των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν κατοικείτε σε χώρα του ΕΟΧ, μπορείτε να κάνετε
καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων στη χώρα που κατοικείτε ή στη
χώρα που έγινε η παραβίαση. Μπορείτε να βρείτε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της
εκάστοτε αρμόδιας εποπτικής αρχής στο
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm .
Διατηρούμε το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που
χρίζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας,
στο οποίο υποχρεούμαστε να απαντήσουμε αιτιολογημένα.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα
στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lse-alumni.gr . Ο
Σύλλογος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά
σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω
πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η
ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, ο Σύλλογος δεσμεύεται να σας
ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το
συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. Ο Σύλλογος
διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί
προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη
ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ).
10. Ιστοσελίδα
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν πλήρη εφαρμογή για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας
του Συλλόγου.
Α. Απλή περιήγηση
Η Ιστοσελίδα μας έχει κατ’ εξοχήν ενημερωτικό περιεχόμενο ως προς την δραστηριότητα του
Συλλόγου και, ειδικότερα, ως προς τα προγράμματα, το έργο και τη δράση του Συλλόγου. Ως
εκ τούτου, η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή
προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα
μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας
ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:
● η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
● ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
● οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην
σελίδα,
● η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού
που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
● βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
● πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και
άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. «Πολιτική Cookies»).
Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας: – Εγγραφή Μελών
Οι επισκέπτες/χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύλλογο, μπορούν να
συμπληρώσουν την αντίστοιχα online Φόρμα Εγγραφής, κατά την υποβολή της οποίας και
κατόπιν αποδοχής τω όρων χρήσης και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτoυ, ο Σύλλογος
συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής στοιχεία του ενδιαφερόμενου:
● Ονοματεπώνυμο
● Πατρώνυμο
● Τηλέφωνο
● Εmail
● Διεύθυνση
● Επάγγελμα
● Τίτλος Σπουδών από το LSE
● Έτος αποφοίτησης
Σημαντική σημείωση: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας θα πρέπει να
προχωρήσετε σε πληρωμή της ετήσιας συνδρομής. Εφόσον επιλέξετε την εγγραφή σας στο
Σύλλογο ηλεκτρονικά και προχωρήσετε σε online πληρωμή της συνδρομής σας μέσω
e-banking, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό
(έννομη υποχρέωση) επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα: Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ,
Τηλέφωνο.
Τα δεδομένα αυτά μπορούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο
της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των οικονομικών απαιτήσεών μας, καθώς και στη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
11. Τελικές Διατάξεις
Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε
συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και
προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτής, δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Συλλόγου και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του
Συλλόγου θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική
Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται για
οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Ο Σύλλογος δεσμεύεται να προβαίνει στις
απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε
συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
της ΕΕ 679/2016 και η εθνική νομοθεσία.
Η παρούσα εγκρίθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου στις 14/12/2020 και τίθεται άμεσα σε
εφαρμογή στο Σύλλογο και στα Παραρτήματα αυτού.